Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Evisumservice B.V

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Klant. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

Na het aanvragen van een visum voor een van de landen op de Site doen wij onze uiterste best om de visumaanvraag zo snel mogelijk in behandeling te nemen. Op het moment dat u de Site gebruikt en een visum aanvraagt gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze Voorwaarden.

Op deze Site is het voor sommige landen noodzakelijk om paspoorten dan wel andere reisdocumenten te uploaden. Indien u niet tijdig de benodigde documenten upload dan wel per mail aan ons stuurt kunnen wij de visa niet aanvragen. De Site en al haar personeel en eigenaren is nooit en te nimmer aansprakelijk te houden voor schade, verlies of extra kosten in welke vorm dan ook door het onjuist of te laat aanleveren van de documenten door de Consument.  U bent zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van de aanvraagformulieren. Wij zijn nooit en te nimmer aansprakelijk voor schade of kosten in welke vorm dan ook welke worden veroorzaakt door het verkeerd invullen van de aanvraagformulieren door u. Ook kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten of schade door een verlate afgifte van de visa of een bij aankomst in een van de landen verkeerd geïnterpreteerde visa. Ten slotte accepteren wij geen verantwoordelijkheid indien u de visa vergeet, beschadigd of niet juist aanlevert bij aankomst op locatie.

Let op! De wettelijke afkoelingsperiode voor online aankopen geldt niet bij een dienst waarbij de ondernemer, in dit geval Evisumservice B.V met instemming van de consument is begonnen voor de afkoelingsperiode is verstreken. Evisumservice B.V begint direct na ontvangst van uw bestelling met het bestellen van uw visum. Ook wordt direct gestart met voorbereidende werkzaamheden. De aanvraag van een visum is persoonsgebonden en kan dus niet worden geannulleerd. U heeft nooit en te nimmer recht op de afkoelingsperiode, herroeping of bedenktijd. Door gebruik te maken van de service en het doen van een bestelling gaat u hier onvoorwaardelijk mee akkoord.

 

Artikel 1.          Definities

1.        In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide begrippen steeds de hierna volgende betekenis:

            Algemene Voorwaarden

            deze algemene voorwaarden van Evisumservice B.V;

            Dienst

            een dienst die op de Website aangeboden wordt door Evisumservice B.V

            Klant

            de natuurlijke en/of rechtspersoon die op de Website een bestelling plaatst;

            Evisumservice B.V

            de besloten vennootschap Evisumservice B.V, gevestigd en kantoorhoudende te (3817 CH) Amersfoort aan Arnhemseweg 2-III;

            Overeenkomst

            de overeenkomst tussen Klant en Evisumservice B.V die via de Website wordt gesloten op grond waarvan de Klant het Product en/of de Dienst bij Evisumservice B.V koopt;

            Product

            een product dat op de Website aangeboden wordt door Evisumservice B.V

            Privacy Statement

            de privacyverklaring van Evisumservice B.V, die te vinden is op de Website;

            Website

            de website van Evisumservice B.V, waarop het Product en/of de Dienst wordt aangeboden;

Artikel 2.          Toepasselijkheid

1.        De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Evisumservice B.V op de Website, het gebruik van de Website en op elke via de Website tot stand gekomen Overeenkomst.

2.        Evisumservice B.V kan deze Algemene Voorwaarden altijd wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen gelden niet voor reeds gesloten Overeenkomsten. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op de Website te vinden. Indien Klant niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden kan Klant het Product en/of de Dienst niet meer bestellen.

3.        Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing op de Overeenkomst. Evisumservice B.V wijst deze uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 3.          Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

1.        De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces met als onderdeel de acceptatie van de Algemene Voorwaarden.

2.        Een aanbod op de Website is altijd vrijblijvend en kan door Evisumservice B.V nog onverwijld na een bestelling worden herroepen.

3.        Evisumservice B.V is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod op de Website.

Artikel 4.          Gebruik en beschikbaarheid van de Website

1.        Evisumservice B.V garandeert niet dat informatie op de Website altijd correct, actueel of volledig is.

Artikel 5.          Prijs en betaling

1.        De vermelde prijs van het Product en/of de Dienst is geldig op het moment dat deze op de Website wordt weergegeven.

2.        BTW is inbegrepen in de vermelde totaalprijs. Op de Website zal melding worden gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en betalingskosten.

3.        De Website vermeldt de betalingsmogelijkheden. Wanneer de Klant voor een wijze van betaling na levering kiest, is de betalingstermijn afhankelijk van de gekozen betalingswijze, zoals aangegeven op de Website. De betalingstermijn geldt als fatale termijn.

4.        Als de Klant niet tijdig betaalt of Evisumservice B.V niet in staat is het verschuldigde bedrag middels het door Klant gekozen betaalmiddel voor het einde van de betaaltermijn te incasseren, is Klant in verzuim, ongeacht of Evisumservice B.V een nadere aanmaning stuurt.

5.        Indien Klant in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting, kan Leverancier de vordering uit handen geven. In dat geval komen door Evisumservice B.V gemaakte kosten voor rekening van Klant, in overeenstemming met de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK)

Artikel 6.          Levering

1.        Op de Website en/of in het bestelproces opgegeven levertermijnen zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn.

2.     Evisumservice B.V tracht de visum aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. Wij doen ons uitereste best om de visa binnen de gestelde leveringstermijn toe te sturen. Indien levering van het visum door overmacht zoals, maar niet beperkt tot, downtime van visa website, downloaden door technsiche issues, problemen met betalingsprovider, niet mogelijk blijkt te zijn krijgt u uw volledige aanvraagbedrag binnen 5 werkdagen teruggestort. U heeft nooit recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook welke hoger is dan uw oorspronkelijke aankoopsbedrag.

3.     Het risico van beschadiging of vermissing van de visa producten gaat over van de Evisumservice B.V op de Consument op het moment dat het product (visa) naar de Consument is verzonden.

4. Indien de visumaanvraag wordt afgewezen door het consulaat is de Evisumservice B.V nooit en te nimmer aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook. Indien een visumaanvraag wordt afgewezen om welke reden dan ook heeft u geen recht op terugbetaling van de kosten.

5. Evisumservice B.V tracht de visum binnen de gestelde termijn te leveren maar is hiervoor in grote mate afhankelijk van de verwerkingssnelheid bij het betrokken consulaat. Evisumservice B.V is nooit en te nimmer verantwoordelijk voor een verlate levering door vertraging op het betrokken consulaat.

 

 

Artikel 7.          Privacy

1.        Bij het bezoeken van de Website en bij het plaatsen van een bestelling worden (persoons)gegevens aan Evisumservice B.V verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform de Privacy Statement van Evisumservice B.V en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

Artikel 8.          Bedenktijd en klachten

1.        Klant heeft het recht om gedurende 0 dagen na ontvangst van het Product en/of na aanvang van de levering van de Dienst de Overeenkomst te ontbinden, zonder opgaaf van reden, tenzij één van de uitzonderingen in artikel 6:230p BW van toepassing is. Indien van toepassing, kan de Klant van dit recht gebruik maken door het modelformulier voor ontbinding zoals door Evisumservice B.V verstrekt en het geleverde Product terug te sturen naar Evisumservice B.V. De kosten van retourzending komen voor rekening van de Klant.

2.        Klachten over het Product en/of de Dienst kunt u sturen naar info@evisumservice.nl. Evisumservice B.V zal binnen redelijke termijn inhoudelijk reageren op de klacht.

Artikel 9.          Conformiteit

1.        Indien een Product niet voldoet aan de Overeenkomst, zal Evisumservice B.V kosteloos en binnen een redelijke termijn naar keuze van Evisumservice B.V het Product herstellen of, bij het ontbreken van een Product of onderdelen daarvan, alsnog leveren. Als herstel niet mogelijk is of niet van Evisumservice B.V gevergd kan worden, zal Evisumservice B.V het Product vervangen.

2.        Indien Evisumservice B.V niet binnen een redelijke termijn het Product heeft hersteld is Klant bevoegd zich voor herstel tot een andere partij te wenden. Evisumservice B.V zal de redelijke kosten die deze derde partij ten aanzien van het herstel heeft gemaakt, vergoeden.

3.        Een beroep op het niet voldoen van het Product aan de Overeenkomst is niet mogelijk wanneer de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst reeds bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het gebrek, of wanneer de aard van het gekochte Product of de aard van het gebrek zich hiertegen verzet.

Artikel 10.          Aansprakelijkheid

1.        Evisumservice B.V is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.

2.        Voor zover Evisumservice B.V aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de prijs van het Product en/of de Dienst.

Artikel 11.          Diversen

1.        Klant mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien niet overdragen aan derden.

2.        Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Deze site maakt gebruik van cookies. Oke‚ sluiten. Meer informatie
Privacy & Cookies Policy